El meu interès, a través de la pràctica artística, és realitzar una reflexió sobre el territori, els seus usos i la construcció de la representació d'aquest a través de la imatge. M'hi apropo amb la voluntat d'observar com es construeix l'imaginari per representar l'entorn, ja sigui posant èmfasi en el paisatge o a la pròpia creació de la imatge. A través de l'obra dono visibilitat a realitats que passen desapercebudes o son obviades, però que condicionen la manera com experimentem l'entorn, allò real.

Els mètodes existents de reproducció de la imatge tenen un paper important en el procés creatiu i en la formalització de l'obra final, des de la fotografia, la impressió digital, les tècniques de gravat, etc., sent la xilografia la tècnica que obté un paper més important; conceptualment, permetent alentir el procés de construcció de la imatge, igual que el seu posterior consum. L'objectiu del procés creatiu és construir una nova representació, buscant que el llenguatge propi de les tècniques emprades i les seves limitacions reformulin la imatge. El resultat d’aquest procés són obres que dirigeixen la mirada de l’espectador cap a la relació d'aquest amb el seu entorn: com el mirem, com el representem i com hi intervenim. La nova visibilitat que adquireix el paisatge interpel·la les narracions oficials i l’imaginari col·lectiu, i, en fer-ho, empeny a repensar la realitat.Mi interés, a través de la práctica artística, es realizar una reflexión alrededor del territorio, sus usos y la construcción de la representación de este a través de la imagen. Me acerco con la voluntad de observar como se construye el imaginario que representa el entorno, ya sea poniendo el foco de interés en el paisaje o en la misma creación de la imagen. A través de la obra doy visibilidad a realidades que pasan desapercibidas o son obviadas, pero que condicionan la manera como experimentemos el entorno, lo real.

Los métodos existentes de reproducción de la imagen adquieren un papel importante en el proceso creativo y de formalización de la obra final, des de la fotografía, la impresión digital, las técnicas de grabado, etc., siendo la xilografía la técnica que obtiene un papel mas importante; conceptualmente, permitiendo ralentizar el proceso de construcción de la imagen, igual que su posterior consumo. El objetivo del proceso creativo es construir una nueva representación, buscando que el lenguaje propio de las técnicas usadas y sus limitaciones re-formulen la imagen. El resultado de este proceso son obras que dirigen la mirada del espectador hacia la relación de este con su entorno: como lo miran, como lo representan y como intervienen en el. La nueva visibilidad que adquiere el paisaje interpela las narraciones oficiales y el imaginario colectivo, y, al hacerlo, empujan a repensar la realidad.